En introduktion till traditionell kinesisk kultur

Kina har sedan urminnes tider varit känt som det “Himmelska Riket”. Denna benämning syftar inte enbart på Kinas styrka och position som Mittens Rike i Östasien, utan också på en djupare innebörd som beskriver ett land där de gudomliga och dödliga en gång i tiden levde sida vid sida. Den syftar på en tro att gudomligheter överförde en rik kultur till det kinesiska folket genom de olika dynastierna. Den kinesiska kulturen är sålunda känd som en ”gudomligt inspirerad” kultur och är den enda kulturen i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har lämnat efter sig otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.

Det sägs att den kinesiska kulturen inleddes med den Gula kejsaren för mer än 5000 år sedan. Han kultiverade Dao, ”Vägen”, och sades besitta stora förmågor och stor visdom. Han lärde sina undersåtar att leva i enlighet med den himmelska Vägen. I gamla kinesiska legender nämns många gudomar som överförde väsentliga delar av kulturen till människor. Cangjie skapade till exempel de kinesiska tecknen, Shennong gav människan jordbruket och Suiren visade hur man använder eld.

Grunden för Kinas 5000-åriga civilisation har varit de tre religionerna konfucianism, buddhism och daoism. Daoistiska tankegångar, som anses vara en viktig källa till kinesisk kultur, systematiserades av den vise Lao-Tse för mer än 2500 år sedan i boken Dao De Ching (Tao Te Jing). Boken förklarar universums mystiska Väg, vilken han benämner Dao.

Konfucianismen betonar en moralkod för styrelsesätt, familj och individuellt uppförande. Konfucius (551 f Kr-479 f Kr) läror var de vägledande principerna för nästan var och en av de kinesiska dynastierna från och med Han-dynastin (206 f Kr-220 e Kr). Alla som aspirerade till bli en ämbetsman var tvungna att genomgå statliga prov, vilka utförligt testade deltagarnas förståelse av de konfucianska klassikerna och deras moralkod.

Buddhismen nådde Kina från det gamla Indien år 67 e Kr. Dess fokus på personlig frälsning och meditation hade en betydande inverkan på kinesisk kultur, en influens som varat ända fram till idag. De tre religionerna konfucianism, buddhism och taoism nådde sin höjdpunkt under Tangdynastin (618-907 e Kr), en era som ofta anses vara även den kinesiska civilisationens höjdpunkt.

Under påverkan av dessa trosläror har kinesisk kultur gett upphov till ett rikt och djupgående värdesystem. Idéer såsom ”människa och natur måste vara i balans”, ”respektera himlen för att veta sitt öde” samt de fem dygderna välvilja, rättfärdighet, anständighet, visdom och trofasthet (ren yi li zhi xin) har alla sina ursprung i de tre religionernas läror. Dessa principer har ständigt spelat en roll under Kinas 5 000-åriga historia.

Missuppfattning 1: “Men när jag var i Kina såg jag…”
Missuppfattning 2: Shen Yuns danser som berör Falun Gong är “politiska”
Missuppfattning 3: Att inte se bortom det ytliga
Missuppfattning 4: Det forntida Kina var bakåtsträvande och förtryckande
Missuppfattning 5: Kinas vetenskap kom på efterkälken på grund av traditionell kultur